Pràctiques

L’etapa de pràctiques consisteix en activitats d’educació en el lleure continuades o intensives durant les quals l’alumne/a ha de desenvolupar totes les funcions pròpies d’un monitor/a o d’un director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

El curs de monitor/a de lleure consta d’un mínim de 160 hores i el de director/a de lleure de 120 hores de pràctiques professionals que l’alumne podrà iniciar quan hagi cursat tots els mòduls lectius.

Les activitats de pràctiques i el centre on es realitzin han de complir els següents requisits:

a) Tenir un projecte educatiu i un equip de monitors/es estable que treballi en equip.

b) Tenir un/a director/a de pràctiques.

c) Tenir un grup d’infants o de persones joves estable, d’una franja d’edat entre 5 i 20 anys, i que la durada de les activitats que s’hi facin sigui suficient per poder avaluar el procés educatiu, o bé ser una instal·lació juvenil inscrita en el Registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de joventut i tenir una activitat anual estable. La diferència mínima d’edat entre el monitor/a i el grup d’infants ha de ser de 3 anys. En cas que les pràctiques es realitzin en grups on, com a mínim, el 90% de les persones tinguin una discapacitat intel·lectual, és indispensable que aquest grup disposi d’un projecte educatiu de lleure i no els serà aplicable els barems de franja i de diferència d’edat.

d) Han d’ajudar l’alumne/a en pràctiques a créixer humanament i tècnicament, exercitant de forma tutelada els aprenentatges teòrics rebuts.

PASSOS DEL PROCÉS DE PRÀCTIQUES

  1. Consultar el Llistat de Centres amb els quals tenim conveni per fer les pràctiques (document a l’Aula Virtual)
  2. Si es vol fer les pràctiques en un centre nou, s’ha de comunicar a l’escola i crear el conveni de pràctiques.
  3. Entregar  la Fitxa d’individual de pràctiques en format original a l’Escola Adhara amb un mínim de 15 dies abans de començar les pràctiques al centre.
  4. Realitzar les hores total de pràctiques.
  5. Un cop finalitzades, el tutor/a del centre ha d’avaluar el periode de pràctiques de l’alumne/a a través del Certificat d’avaluació.
  6. Realitzar la Memòria de pràctiques i entregar-la a l’escola juntament amb el Certificat d’avaluació en format original. Podeu consultar les convocatòries aquí

formacio.adhara@lleurejorditurull.cat