Normativa

ESTRUCTURA DEL CURS DE MONITOR:

El curs de monitor/a de lleure infantil i juvenil té una durada de 310h distribuïdes en dues etapes: l’etapa lectiva i l’etapa de pràctiques

L’etapa lectiva (150h) inclou tres mòduls formatius. La formació que s’imparteix als mòduls fa referència a les capacitats formatives que ha de desenvolupar l’alumnat per poder aplicar-les a la seva pràctica educativa. Una part de la formació es farà a través d’una plataforma virtual.

L’etapa de pràctiques (160h) implica la realització del mòdul de pràctiques professionals en què es posen en pràctica les funcions pròpies d’un monitor/a en una activitat de lleure. Per tant, les hores de treball educatiu que s’hi realitzen han d’incloure les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que s’ha dut a terme.

El tutor del centre de pràctiques ha de tenir el títol de director en el lleure per poder valorar la idoneïtat de l’alumne/a en funció de l’actitud i les capacitats demostrades, mitjançant el Certificat de pràctiques. L’alumne/a també ha de fer una autoavaluació de les pràctiques. En el Certificat de pràctiques s’especifica detalladament la normativa i informació relacionada amb aquesta etapa.

En acabar l’etapa lectiva i pràctica cal lliurar la Memòria de pràctiques seguint el model de l’escola Adhara. Aquest treball ha d’incloure les fases de preparació, realització i avaluació de la tasca educativa, podent aplicar tot allò après durant l’etapa lectiva. Ha de servir com a reflexió final del curs, demostrant haver interioritzat la tasca pròpia de l’educació en el lleure.

ESTRUCTURA DEL CURS DE DIRECTOR:

El curs de director/a de lleure infantil i juvenil té una durada de 320h distribuïdes en dues etapes: l’etapa lectiva i l’etapa de pràctiques

L’etapa lectiva (135h) inclou tres mòduls formatius. La formació que s’imparteix als mòduls fa referència a les capacitats formatives que ha de desenvolupar l’alumnat per poder aplicar-les a la seva pràctica educativa. Una part de la formació es farà a través d’una plataforma virtual.

L’etapa de pràctiques (120h) implica la realització del mòdul de pràctiques professionals en què es posen en pràctica les funcions pròpies d’un monitor/a en una activitat de lleure. Per tant, les hores de treball educatiu que s’hi realitzen han d’incloure les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que s’ha dut a terme.

El tutor del centre de pràctiques ha de tenir el títol de director en el lleure per poder valorar la idoneïtat de l’alumne/a en funció de l’actitud i les capacitats demostrades, mitjançant el Certificat de pràctiques. L’alumne/a també ha de fer una autoavaluació de les pràctiques. En el Certificat de pràctiques s’especifica detalladament la normativa i informació relacionada amb aquesta etapa.

En acabar l’etapa lectiva i pràctica cal lliurar la Memòria de pràctiques i el treball d’Aprofundiment seguint el model de l’escola Adhara. Aquest treball ha d’incloure les fases de planificació i gestió d’una entitat, així com la descripció dels seus recursos humans i materials que hi intervenen, podent aplicar tot allò après durant l’etapa lectiva. Ha de servir com a reflexió final del curs, demostrant haver interioritzat la tasca pròpia de l’educació en el lleure.

La participació a l’aula esdevé molt important per la bona marxa del curs i l’aprenentatge, així doncs, l’alumne/a es compromet a ser actiu i col·laborar en les activitats que es desenvolupen al llarg del curs.

La llengua vehicular del curs serà el català.

L’alumne/a haurà de portar el Dossier de treball o el material que se li demani per la bona marxa de les classes.

S’ha de vetllar pel bon ús del material facilitat a les sessions i de les mateixes instal·lacions.

Cal mantenir apagats o silenciats els telèfons mòbils i no se’n podrà fer ús mentre duri la sessió.

Està prohibit fumar en tots els espais on es desenvolupa la formació.

Si un alumne/a no està d’acord amb el desenvolupament del curs ho haurà de comentar al tutor o bé a la persona responsable de l’escola. Tot alumne/a té dret a expressar aquells punts de vista que ajudin a millorar la dinàmica del curs i l’aprenentatge.

Cada alumne/a és responsable dels seus objectes personals, de manera que l’escola no se’n fa responsable.

En cas d’un curs intensiu on es faci pernoctació, cada alumne/a és responsable de dormir les hores necessàries per poder participar activament i seguir la classe. Tanmateix, en aquests cursos, no es podran consumir begudes alcohòliques ni altres substàncies tòxiques.

L’assistència a les classes és obligatòria, el formador passarà llista a l’inici de cada sessió.

En cas de tenir alguna manca d’assistència, caldrà portar algun justificant i s’haurà de recuperar lliurant un resum d’allò tractat durant la sessió.

La puntualitat, tant a l’inici com després del descans, és imprescindible pel bon desenvolupament de la sessió. Així doncs, en l’avaluació de l’etapa lectiva es tindran en compte els retards i si s’arriba més de mitja hora tard sense justificació es considerarà com a falta d’assistència.

PROCÉS D’AVALUACIÓ

L’avaluació està pensada com un procés continu d’assoliment de competències. Per tal que l’alumne/a obtingui el títol de monitor/a ha de demostrar que reuneix les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a complir la tasca d’educador/a en el lleure.

L’alumne/a haurà de ser qualificat com a apte/a en les diferents etapes del curs:

  • L’etapa lectiva serà avaluada competencialment pels formadors a través d’una Fitxa de seguiment de l’alumne/a i dels exercicis que es vagin realitzant tant presencials com virtuals. Per superar-la cal obtenir la qualificació d’apte/a en cada un dels mòduls.
  • L’etapa de pràctiques serà avaluada a partir del Certificat de pràctiques i la Memòria de pràctiques.

Temporització de les qualificacions

Des de l’inici del curs, l’alumnat disposa d’un termini màxim de 2 anys per finalitzar la formació, havent superat tots els mòduls i les activitats d’avaluació corresponents. Segons el calendari de la Secretaria General de Joventut, durant l’any hi ha tres convocatòries de titulació.

El Certificat de pràctiques i la Memòria s’han de fer arribar a la seu de l’escola, durant el període que estiguin obertes les oficines. Al llarg de l’any hi ha dues convocatòries de correcció, el termini de lliurament per entrar a cadascuna és el 15 d’octubre i el 15 de gener. Un més i mig després, es publicarà a la web el llistat dels alumnes aprovats i la data a partir de la qual es podran passar a recollir els carnets i diplomes.

Aquells que no apareguin al llistat s’hauran de posar en contacte amb Adhara per conèixer els motius del no aprovat.

BAIXA DEL CURS I PÈRDUA DE LA MATRÍCULA

En cas que un alumne es doni de baixa del curs no se li retornarà l’import de la matrícula, tret de casos excepcionals.

En cas de no formalitzar la inscripció definitiva, l’import de la preinscripció no serà retornat.

Si el nombre d’alumnes no és suficient segons el criteri de l’escola es pot ajornar o suspendre el curs. En el supòsit que Adhara anul·lés el curs, es retornaria la totalitat de l’import de la matrícula.

Tots els retorns de pagament es faran el dia 25 del mes, a partir de la data de comunicació del retorn.

 

Les dades que ens faciliteu s’incorporaran a un fitxer de l’Escola Pia de Catalunya amb la finalitat de dur a terme la gestió acadèmica i les activitats que se’n derivin. En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’escola.