DIRECTOR/A de lleure infantil i juvenil

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors.

TITULACIÓ

Carnet i diploma de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut.

CONDICIONS D’ACCÉS

Es por accedir al curs de director/a de lleure a través d’alguna d’aquestes vies:

  1. Ser major de 18 anys i estar en possessió del títol de monitor/a de lleure.
  2. Estar en possessió d’alguna d’aquestes titulacions de grau, diplomatura o llicenciatura i tenir  un mínim de 2 anys d’experiència (700 hores) en el sector de l’educació en el lleure.
  3. Acreditar haver cursat el mòdul 2 (MF 1867) i el 3 (MF 1868) del curs de monitors.

ESTRUCTURA FORMATIVA

El curs consta de tres mòduls dels quals dos són formatius i un de pràctiques. Els diferents mòduls fan referència als que s’estableixen en el certificat de professionalitat de Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil.

Etapa teòrica (200h)

  • 135 hores presencials distribuïdes en sessions a l’aula durant les quals es donarà la major part del curs. (Mòduls 1869 i 1870)
  • 30 hores de treball on-line que complementen les classes presencials
  • 25 hores de memòria teòrico-pràctica
  • 10 hores de treball d’aprofundiment

Etapa pràctica (120h)

L’alumnat disposa d’un termini màxim de 3 anys per completar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs.

CONTINGUTS DEL CURS

AVALUACIÓ

Des de l’escola Adhara l’avaluació està pensada com un procés continu d’assoliment de competències. Considerem que un alumne està en disposició d’obtenir el títol de Director de Lleure quan demostri que reuneix les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per esdevenir-ne. Per aquesta condició ha de complir el següents punts:

  • Haver obtingut una qualificació d’APTE en ambdues etapes del curs. La part lectiva s’avaluarà competencialment a través d’una rúbrica d’actituds, fitxa de seguiment de l’alumne, exercicis a l’aula i les activitats on-line.Les pràctiques s’avaluaran a través del Certificat de Pràctiques, la Memòria de pràctiques i el Treball d’Aprofundiment.
  • Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores totals del curs.