Preguntes freqüents

Les pràctiques consisteixen en activitats d’educació en el lleure continuades o intensives durant les quals l’alumne/a ha de desenvolupar totes les funcions pròpies d’un monitor/a o d’un director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Les activitats de pràctiques han de complir els següents requisits:

a) Tenir un projecte educatiu i un equip de monitors/es estable que treballi en equip.

b) Tenir un/a director/a de pràctiques.

c) Tenir un grup d’infants o de persones joves estable, d’una franja d’edat entre 5 i 20 anys, i que la durada de les activitats que s’hi facin sigui suficient per poder avaluar el procés educatiu, o bé ser una instal·lació juvenil inscrita en el Registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de joventut i tenir una activitat anual estable. La diferència mínima d’edat entre el monitor/a i el grup d’infants ha de ser de 3 anys. En cas que les pràctiques es realitzin en grups on, com a mínim, el 90% de les persones tinguin una discapacitat intel·lectual, és indispensable que aquest grup disposi d’un projecte educatiu de lleure i no els serà aplicable els barems de franja i de diferència d’edat.

d) Han d’ajudar l’alumne/a en pràctiques a créixer humanament i tècnicament, exercitant de forma tutelada els aprenentatges teòrics rebuts.

CONTACTA: practiques@adhara.cat

RESUM DEL PROCÉS PER PODER FER LES PRÀCTIQUES!

Des de l’escola oferim un llistat de Centres amb qui tenim conveni per poder-hi fer les pràctiques. En el cas que l’alumne/a vulgui fer les pràctiques a un centre nou ho haurà de comunicar a la coordinadora de pràctiques per tal que es pugui tramitar aquest conveni.

Respecte l’etapa de pràctiques, altres aspectes a tenir present:

  • L’alumne/a pot començar les pràctiques un cop hagi cursat tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva.
  • Per poder començar les pràctiques cal que l’entitat ompli i signi la Fitxa d’individual de pràctiques i l’alumne/a la faci arribar a l’escola a través del tutor/a o bé de secretaria.
  • En finalitzar les pràctiques, el tutor/a de pràctiques ha d’emetre un Certificat d’avaluació de la idoneïtat de l’alumne/a en funció de l’actitud i de les capacitats demostrades mitjançant l’avaluació per competències.

Un cop acabades les pràctiques, has de realitzar la Memòria final del curs. Aquesta s’ha de lliurar juntament amb el Certificat de pràctiques avaluat i signat pel director de pràctiques a la recepció d’Adhara (horaris).

Convocatòries

Tens dues convocatòries d’avaluació.

A continuació pots veure la data límit de lliurament, el dia que es publicaran els resultats i el dia que podràs passar a recollir el carnet.

Darrer dia de lliurament Publicació de resultats Recollida de carnets
16 d’octubre de 2017 1a setmana de desembre Gener (ja disponibles)

En cas de no poder venir directament vosaltres podrà venir algú altre, sempre i quan porti una autorització per part vostra.

BAIXA DEL CURS

  • Si es notifica la baixa d’un curs 10 dies abans de la data d’inici i l’alumne/a ja ha fet l’ingrés del curs, Adhara retornarà el 75% de l’import el dia 25 del mes en qüestió. Prèviament l’alumne/a haurà d’haver confirmat un número de compte amb el nom exacte del titular del compte.
  • Un cop iniciat el curs, en el cas que l’alumne/a es doni de baixa no se li retornarà l’import de la matrícula, tret de casos excepcionals.
  • En cas de no formalitzar la inscripció definitiva perquè l’alumne/a no acaba inscrivint-se, l’import de la preinscripció no serà retornat.

Resultats de les darreres convocatòries

A continuació podeu trobar els llistats dels alumnes aprovats a les darreres convocatòries.

Resultats de la convocatòria de JUNY 2018

Resultats de la convocatòria de MARÇ 2018

Resultats de la convocatòria de DESEMBRE 2017

Aquells/es alumnes que no apareixeu al llistat us heu de posar en contacte amb l’escola a través del correu info@adhara.cat per conèixer el motiu, intentarem respondre-us el més aviat possible. En cas d’estar suspesos haureu de lliurar de nou el treball que serà incorporat a l’avaluació de la pròxima convocatòria.

Els/les alumnes que teniu un (*) significa que la memòria està aprovada però us manca algun aspecte o documentació, si no ens hem posat en contacte amb vosaltres, envieu-nos un e-mail a info@adhara.cat