Pràctiques

Les pràctiques consisteixen en activitats d’educació en el lleure continuades o intensives durant les quals l’alumne/a ha de desenvolupar totes les funcions pròpies d’un monitor/a o d’un director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Les activitats de pràctiques han de complir els següents requisits:

a) Tenir un projecte educatiu i un equip de monitors/es estable que treballi en equip.

b) Tenir un/a director/a de pràctiques.

c) Tenir un grup d’infants o de persones joves estable, d’una franja d’edat entre 5 i 20 anys, i que la durada de les activitats que s’hi facin sigui suficient per poder avaluar el procés educatiu, o bé ser una instal·lació juvenil inscrita en el Registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de joventut i tenir una activitat anual estable. La diferència mínima d’edat entre el monitor/a i el grup d’infants ha de ser de 3 anys. En cas que les pràctiques es realitzin en grups on, com a mínim, el 90% de les persones tinguin una discapacitat intel·lectual, és indispensable que aquest grup disposi d’un projecte educatiu de lleure i no els serà aplicable els barems de franja i de diferència d’edat.

d) Han d’ajudar l’alumne/a en pràctiques a créixer humanament i tècnicament, exercitant de forma tutelada els aprenentatges teòrics rebuts.

CONTACTA: practiques@adhara.cat

RESUM DEL PROCÉS PER PODER FER LES PRÀCTIQUES!

Des de l’escola oferim un llistat de Centres amb qui tenim conveni per poder-hi fer les pràctiques. En el cas que l’alumne/a vulgui fer les pràctiques a un centre nou ho haurà de comunicar a la coordinadora de pràctiques per tal que es pugui tramitar aquest conveni.

Respecte l’etapa de pràctiques, altres aspectes a tenir present:

  • L’alumne/a pot començar les pràctiques un cop hagi cursat tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva.
  • Per poder començar les pràctiques cal que l’entitat ompli i signi la Fitxa d’individual de pràctiques i l’alumne/a la faci arribar a l’escola a través del tutor/a o bé de secretaria.
  • En finalitzar les pràctiques, el tutor/a de pràctiques ha d’emetre un Certificat d’avaluació de la idoneïtat de l’alumne/a en funció de l’actitud i de les capacitats demostrades mitjançant l’avaluació per competències.